(باسمه تعالي ))

سرگروه محترم درس علوم تجربي استاناحتراماً نتايج نقد و بررسي كتب علوم تجربي به شرح ذيل به حضورارسال مي گردد:

  پايه اول:

           1-صفحه ي 51: تحقيق كنيد در شكل پايين صفحه بايد ارتفاع اضافه شود و گلوله شماره ي يك منظور شود.

     2-در صورت امكان متن زير شكل صفحه ي 40 (تبلور) برداشته شود. به اين دليل كه اين مفهوم به صورت وسيع تري در صفحه ي 45 بيان مي شود.

    3-صفحه ي 44 درفكر كنيد ماده زيرين ظرف آ به صورت يكنواخت طراحي شود.

     4-صفحه ي 98 : نمودار تفسير كنيد را به شكل ساده تري طراحي شود. (ميله اي)

     5-صفحه ي 117: به جاي تصاوير از عكس واقعي استفاده شود.

     6-صفحه ي 118: با توجه به زمان و فصل تدريس قابل اجرا نمي باشد.

     7-صفحه ي 119: مشاهده كنيد تعيين كردن سن ماهي با توجه به اينكه امري تخصصي است. پيشنهاد مي شود كه اين مطلب اصلاح شود.

    8-صفحه ي 139: شكل برگ نشان داده شده ، تره نيست پيشنهاد مي شود كه شكل با متن يكسان شود.

پايه دوم:

    1-در صفحه ي 104 پاراگراف اول: تك سلولي هاي ساكن آب و گلسنگها جزء گياهان محسوب نمي شود. اين جمله اصلاح گردد.

   2-صفحه ي 112: شكل بالاي صفحه از نظر علمي صحيح نيست پيشنهاد مي شود شكل ديگري جايگزين گردد.

   3-صفحه ي 120: تصوير وسط بهتر بود فقط ماهيچه ها نشان داده مي شد.

     4-صفحه ي 123: درقسمت بيشتر بدانيد اگر يك آدمك قهوه اي گلوكز است پس دو آدمك قهوه اي نمي توان كربوهيدرات  موجود در نان را نشان دهد. بهتر است اين قسمت اصلاح شود.

            5 -صفحه ي 139: پيشنهاد مي شود بالاي صفحه هايي كه آنزيم ها با تبر نشاسته را به واحد سازنده اش تقسيم مي كند بهتر بود نشاسته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   رابه صورت حلقه هاي متصل به هم وصل مي كرد و آنزيم روي آن قرار مي گرفت و با ديدن روي آن حلقه ها را از هم جدا مي كرد.

   6-صفحه ي 150 و صفحه ي 151: نگارش متن ساده نيست و مطالب با تقسيم بندي گلبول هاي سفيد به شكل ساده تري قابل تفهيم مي گردد.

   7-صفحه ي 155: با برش قلب از روي خطوط سفيد دريچه ها آسيب مي بينند.

    8-صفحه ي 165: اندازه گيري اين فعاليت بايد بلافاصله بعد از آزمايش كنيد صفحه ي 163 قرار گيرد يا جزئي از همين آزمايش باشد.

پايه سوم:

    1 -صفحه ي 22:‌ قسمت 6 از آزمايش كنيد. صفحه ي 21 اصطلاح آهك مرده براي كلسيم كربنات مناسب نمي باشد.

   2-صفحه ي 66: در شكل جارو بهتر است دست چپ بالاتر كشيده شود.

    3-صفحه ي 101: درمشاهده كنيد اين صفحه كلمه ي گرانيگاه (درپرانتز توضيح داده شود)

   4-صفحه ي 82: با توجه به ساخت عملي ترمزها ، پيشنهاد مي شود كه قطر پيستون پدال كوچكتر از قطر پيستون كفشكها طراحي شود.

    5-صفحه ي 115: درمورد شكل بازوها به جاي كلمه ي انبساط كلمه استراحت قرار گيرد.

تهيه كننده:رضامنصوري سرگروه علوم تجربي شهرستان دلفان

+ نوشته شده توسط رضامنصوری در یکشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۹ و ساعت 1:1 |